Zasady użytkowania Aeria Games Europe GmbH

Zasady użytkowania Aeria Games Europe GmbH

Firma Aeria Games Europe GmbH (zwana w dalszej części „Aeria Games”), oferuje gry na różne urządzenia końcowe na stronie aeriagames.com i za pośrednictwem innych kanałów.

Należą do nich gry internetowe (online) na komputer (PC) oraz podobne urządzenia końcowe (nazywane w niniejszych zasadach użytkowania „stacjonarnymi urządzeniami końcowymi”). Częściowo wymagają one pobrania, a częściowo można grać bezpośrednio w przeglądarce. Ponadto są to również gry na smartfony, tablety i inne przenośne urządzenia końcowe (nazywane w niniejszych zasadach użytkowania „przenośnymi urządzeniami końcowymi”). Należą do nich też gry na urządzenia streaming box, dekodery STB, Smart TV lub podobne urządzenia końcowe (nazywane w niniejszych zasadach użytkowania „Connected Devices”). Stacjonarne urządzenia końcowe, mobilne urządzenia końcowe oraz Connected Devices nazywane są w dalszej treści niniejszych zasad użytkowania pojedynczo lub wspólnie również „ urządzeniami końcowymi”. Niektóre gry można odtwarzać wyłącznie z użyciem odpowiedniego urządzenia końcowego poprzez portale sieci społecznościowych (nazywane w niniejszych zasadach użytkowania „grami społecznościowymi”).

Wszystkie te gry nazywane są w niniejszych zasadach użytkowania pojedynczo lub wspólnie „grą” lub „grami”. Z niektórych gier można korzystać na różnych urządzeniach końcowych (nazywanych w niniejszych zasadach użytkowania „grami wieloplatformowymi”), częściowo za pośrednictwem wieloplaftormowego dostępu do tych samych treści i statusów gry (nazywanych w niniejszych zasadach użytkowania „grami cross-platformowymi”). Użytkownicy gier nazywani są w niniejszych zasadach użytkowania „użytkownikami”.

Do gier zgodnie ze wcześniejszą definicją należą również występujące świadczenia dodatkowe, takie jak nabywanie wirtualnej waluty, którą można wymieniać na wirtualne przedmioty, pobierane treści, pakiety dodatkowe, zmianę serwera, zmianę nazwy użytkownika w grze lub inne funkcje dodatkowe (nazywane wspólnie w niniejszych zasadach użytkowania „funkcjami premium”), a tak że inne świadczenia, przede wszystkim dotyczące komunikacji z innymi graczami (np. fora, czaty, strony z profilem użytkownika, rankingi itp.). Oferowane odpłatne funkcje premium przykładowo mogą zapewnić czasowy dostęp do pewnych dodatkowych funkcji zgodnie z zasadami danej gry.

Spis treści:

§ 1 Zakres zastosowania

§ 2 Użytkownik uprawniony do uczestnictwa

§ 3 Logowanie / zawieranie umów

§ 4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 5 Limity użytkowania / zabronione zachowania

§ 6 Waluta wirtualna / funkcje premium / realizacja płatności / połączenie danych

§ 7 Obowiązki i powinności użytkownika

§ 8 Dalszy rozwój / właściwości / beta-testy / wady

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności / dostępność

§ 10 Obce treści / odpowiedzialność

§ 11 Prawa ochronne intelektualnej działalności gospodarczej oraz prawa autorskie / treści wygenerowane przez użytkownika

§ 12 Okres obowiązywania umowy, zwykłe rozwiązanie umowy / wirtualny regulamin właściciela / rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym

§ 13 Gry z nagrodą / turnieje / konkursy

§ 14 Ochrona danych osobowych

§ 15 Zmiany zasad użytkowania

§ 16 Postanowienia końcowe

§ 1 Zakres zastosowania

1.1 Aeria Games umożliwia użytkownikowi udział w grze w ramach posiadanych własnych możliwości technicznych i eksploatacyjnych. Aeria Games świadczy wszelkie usługi związane z grami wyłącznie w oparciu o niniejsze zasady użytkowania (zwane w dalszej części „zasadami użytkowania”).

1.2 Aeria Games zaprzecza obowiązywaniu ewentualnych ogólnych warunków handlowych użytkownika. Ewentualne ogólne warunki handlowe użytkownika stają się wówczas częścią składową umowy, jeśli Aeria Games wyraźnie wyrazi zgodę na piśmie.

1.3 Inne zasady gry, reguły użytkowania, wymogi udziału i zasady komunikacji (w niniejszych zasadach użytkowania zwane również „zasadami gry” opublikowano na ich stronach internetowych lub w grach. Użytkownik akceptuje wiążąco te zasady gry biorąc w niej udział.

1.4 W razie rozbieżności między niniejszymi zasadami użytkowania a zasadami gry pierwszeństwo mają zasady użytkowania przed zasadami gry, chyba że zasady gry wyraźnie przewidują pierwszeństwo przed zasadami użytkowania.

1.5 Aeria Games może sięgać w grach po usługi niezależnych osób trzecich (zwane w niniejszych zasadach użytkowania „usługami obcymi”), np. sklepy z aplikacjami czy sieci społecznościowe. Usługami obcymi nie są usługi osób trzecich, działających zgodnie z poleceniem Aeria Games. Usługami obcymi nie są usługi Aeria Games. Zostanie to oznaczone w odpowiedni sposób przez Aeria Games lub osoby trzecie. Kwestie, które powstają w związku z usługami obcymi, nie podlegają niniejszym zasadom użytkowania. Aeria Games nie odpowiada za usługi obce. Usługi obce mogą podlegać ogólnym warunkom handlowym oferentów tych usług.

1.6 Aplikacje na mobilne urządzenia końcowe i Connected Devices (zwane w niniejszych zasadach użytkowania „aplikacjami”) nie są z reguły nabywane bezpośrednio od Aeria Games, lecz poprzez innych oferentów (zwane w niniejszych zasadach użytkowania „sklepem aplikacji”). Do tego celu jest potrzebne ew. własne konto użytkownika. Statusy gry, najlepsze wyniki i osiągnięcia/zdobycze lub zakupy w ramach aplikacji w rozumieniu § 6.11 (zwane w niniejszych zasadach użytkowania łącznie „statusami gier”) mogą być powiązane z aplikacjami zainstalowanymi na używanym mobilnym urządzeniu końcowym lub Connected Device i nie można ich przenosić. W momencie usunięcia aplikacji, a następnie ponownej instalacji lub zmiany urządzenia końcowego lub Connected Device oraz następującej ponownej instalacji aplikacji nie posiada prawa do roszczenia przeciwko Aeria Games o przeniesienie statusów gry na inne mobilne urządzenia końcowe lub Connected Device. Aeria Games nie gwarantuje równoważności wyniku gry podczas grania poprzez przenośne łącza danych i/lub mobilne urządzenia końcowe i/lub Connected Device. W szczególności jakość grafiki, dźwięku i reakcji gry może być gorsza niż podczas gry z wykorzystaniem stacjonarnych łączy danych i/lub stacjonarnych urządzeń końcowych. Pewne funkcje i treści mogą być niedostępne.

§ 2 Użytkownik uprawniony do uczestnictwa

2.1 Gry oferowane przez Aeria Games są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników finalnych. Zabronione jest wykorzystywanie gier w celach handlowych. Uczestnictwo w grach ma jedynie cel rozrywkowy.

2.2 Uprawnione do udziału w grze są tylko te osoby, które są pełnoletnie lub które otrzymały zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z gry. Wyraźnie stwierdza się, że nie są uprawnione do udziału w grach te osoby, których konto lub login do gry zostały zablokowane przez Aeria Games zgodniez
§ 5.17 – 5.19 lub § 12.

2.3 Zakładając konto lub logując się w celu uczestnictwa w grze użytkownik zapewnia, że jest pełnoletni i posiada zdolność do czynności prawnych. W przypadku niepełnoletnich użytkowników następuje zapewnienie, że użytkownik otrzymał zgodę swojego przedstawiciela ustawowego. Aeria Games jest zawsze uprawniona, ale nie zobowiązana, do żądania pisemnego dowodu pełnoletności użytkownika lub oświadczenia o wyrażeniu zgody ze strony jego przedstawiciela ustawowego.

2.4 W przypadku użytkowania konta przez użytkownika niepełnoletniego również po osiągnięciu pełnoletności, wszystkie umowy dotyczące jego konta a zawarte przed osiągnięciem pełnoletności uznaje się za zatwierdzone, chyba że złoży on odwołanie swojej zgody w Aeria Games w ciągu dwóch tygodni od osiągnięcia pełnoletności.

§ 3 Logowanie / zawieranie umów

3.1 W celu uczestnictwa w grze, która nie jest grą społecznościową, wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie i założenie konta członkowskiego w Aeria Games (zwane w niniejszych zasadach użytkowania „kontem”). Rejestracja użytkownika odbywa się online lub poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej danej gry, bezpośrednio na stronie internetowej Aeria Games, bezpośrednio w grze, poprzez funkcję rejestracji sieci społecznościowych, np. poprzez Facebook Connect, lub poprzez inne strony internetowe lub stronę główną (Landing Page). Aeria Games może dodatkowo zastosować procedurę weryfikacji adresu e-mail użytkownika poprzez konieczność potwierdzenia kliknięciem łącza wysłanego na adres e-mailowy przez Aeria Games. Po udanym utworzeniu konta użytkownik może zalogować się do udziału w jednej lub kilku grach (zwanego w niniejszych zasadach użytkowania „logowaniem do gry”) oraz w zależności od dostępności do korzystania z innych usług należących do gry (np. korzystania z forum związanego z grą).

3.2 Aby wziąć udział w grach społecznościowych, wymagane jest utworzenie połączenia gry społecznościowej z kontem członkowskim na danym portalu społecznościowym. Wobec tego konta członkowskiego obowiązują ogólne warunki handlowe danej sieci społecznościowej. W momencie powiązania profilu na portalu z grą sieć społecznościowa udostępnia Aeria Games dane osobowe gracza. Szczegółowe informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych na stronie danej gry.

3.3 Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego użytkownik może wydrukować zasady użytkowania lub zapisać je na trwałym nośniku danych.

3.4 Wysłanie przez użytkownika swojego zgłoszenia do Aeria Games stanowi jego propozycję zawarcia umowy o użytkowanie (zwaną w niniejszych zasadach użytkowania „wnioskiem użytkownika”). Nie stanowi to jeszcze o zawarciu umowy, które ma miejsce dopiero w momencie przyjęcia wniosku użytkownika przez Aeria Games. Aeria Games potwierdza otrzymanie wniosku użytkownika drogą elektroniczną na podany przez użytkownika adres e-mail. Potwierdzenie otrzymania wniosku użytkownika nie stanowi jeszcze jego przyjęcia. Przyjęcie wniosku użytkownika może być jednakże związane z potwierdzeniem dostępu, jeżeli zostanie to wyraźnie określone. Ponadto przyjęcie wniosku może nastąpić w wyraźny sposób poza potwierdzeniem otrzymania lub poprzez pierwsze działanie w ramach spełnienia świadczenia przez Aeria Games. Nie występuje żadne prawo do roszczenia zawarcia umowy w celu utworzenia konta, udziału w grach lub korzystania z ich wirtualnej waluty lub funkcji premium.

3.5 W przypadku abonowania przez użytkownika usług świadczonych przez Aeria Games i związanej z tym konieczności dokonywania płatności przez określony czas, zawiera on z Aeria Games umowę abonamentową, związaną z uiszczaniem opłat. Zamówienie abonamentu przez użytkownika stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy abonamentowej. Umowa abonamentowa zostaje zawarta dopiero po wyraźnym oświadczeniu akceptacji ze strony Aeria Games, przesłanym drogą elektroniczną.

3.6 Aeria Games jest uprawniona, ale nie zobowiązana do sprawdzenia poprawności danych użytkownika. Takie sprawdzenie może odbywać się poprzez żądanie przedłożenia dokumentów, np. dowodu osobistego jako dokumentu tożsamości. Aeria Games jest uprawniona do uzależnienia utworzenia konta od wyników takiej kontroli.

3.7 W celu zalogowania w grze Aeria Games może zażądać utworzenia specyficznego dla gry loginu członkowskiego oraz hasła w ramach logowania w grze. Ma to na celu jedynie identyfikację w grze i nie powoduje utworzenia kolejnego konta. W przypadku niektórych gier Aeria Games udostępnia jedynie kanał dystrybucji. Gry te są obsługiwane przez innych oferentów (zwane w niniejszych zasadach użytkowania „grami obcymi”). W celu uczestnictwa w grach obcych należy założyć konto oraz dodatkowo zaakceptować ogólne warunki handlowe gry obcej. W momencie wyboru gry użytkownik otrzymuje informację, czy jest to gra obca i jakie wymogi zostały ustanowione przez oferenta w celu udziału w grze.

3.8 Każde konto jest powiązane z niezależnym adresem e-mail. Liczba kont tworzonych przez użytkownika jest ograniczona do pięciu, przy czym każde konto należy powiązać z niezależnym adresem e-mail. Jedno konto może być wykorzystywane do wszystkich gier.

§ 4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Aeria Games Europe GmbH, Schlesische Str. 27, Aufgang C, 10997 Berlin, Telefon +49 (0) 30 / 340 600 666, Telefax +49 (0) 30 / 340 600 697 E-Mail info@aeriagames.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w §4.4, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4.3. Przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy o dostawę zawartości cyfrowych, które nie znajdują się na fizycznym nośniku danych, wygasa przedwcześnie, jeżeli użytkownik wyraził wyraźną zgodę na rozpoczęcie wykonywana umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy i potwierdził, że przyjął do wiadomości, iż wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia umowy z rozpoczęciem wykonania umowy,

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy

4.4 Przykładowy formularz rezygnacji

Aby zrezygnować z tego kontraktu sprzedaży, prosimy o przesłanie następujących informacji:

Niniejszym rezugnuję/rezygnujemy (*) z kontraktu zawartego w celu zakupu następujących produktów (*)/prowizji na następujące usługi (*)

Zamówiony (*)/otrzymany (*) dnia

Imię i nazwisko klienta(ów)

Adres klienta(ów)

Podpis klienta(ów) (jedynie na wydrukach)

Data

*) Niepotrzebne skreślić

Prosimy o przesłanie na adres:

Aeria Games Europe GmbH
Schlesische Strasse 27, Aufgang C
10997 Berlin, Germany
Telefon +49 (0) 30 340 600 666
Faks +49 (0) 30 340 600 697

E-mail: info@aeriagames.com

§ 5 Limity użytkowania / zabronione zachowania

5.1 Aeria Games udostępnia gry tylko do użytkowania zgodnego z umową. Niedozwolone jest automatyczne tworzenie lub logowanie do konta bądź logowanie do gry. Automatyczne logowanie nie jest dozwolone. Do połączenia serwerów służą wyłącznie oficjalne stosowane, udostępnione przez Aeria Games programy klienckie, aplikacje lub strony internetowe. Użytkownik w żadnym wypadku nie może tworzyć, wspierać, przechowywać, powiązywać lub udostępniać innych możliwości pozwalającym osobom trzecim na użytkowanie gry, np. emulatory serwerów.

5.2 Udział w jednej grze przez jednego użytkownika z wykorzystaniem kilku kont lub logowań do gry jest możliwy, chyba że zasady gry stanowią inaczej. Zasady gry mogą zawierać ograniczenia udziału użytkownika z wykorzystaniem kilku kont i/lub logowań do gry.

5.3 Użytkownik nie może przenosić swojego konta lub poszczególnych logowań do gry na osoby trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody uzyskanej od Aeria Games. Zgoda Aeria Games na taką cesję nie uprawnia do odpłatnego przeniesienia, chyba że zgoda wyraźnie przewiduje takie rozwiązanie. To samo odnosi się do poszczególnych charakterów/postaci gier/awatarów, które użytkownik tworzy podczas gry.

5.4 Użytkownik nie jest uprawniony do stosowania środków, mechanizmów lub oprogramowania w powiązaniu z grą lub innymi usługami Aeria Games, które mogą zakłócić ich działanie lub przebieg gry. Użytkownik nie może podejmować czynności zmierzających do nieakceptowalnego lub nadmiernego obciążenia technicznych możliwości Aeria Games. W szczególności użytkownikowi nie wolno blokować, nadpisywać lub modyfikować treści wygenerowanych przez Aeria Games, chyba że uzyska wyraźną pisemną zgodę ze strony Aeria Games.

5.5 Użytkownik zaniecha wszelkich działań, które mogą stanowić zagrożenie dla wydajności i dostępności gier lub innych usług.

5.6 Zabronione jest dodawanie przez użytkownika elementów gry lub zmieniania elementów gry, usuwania lub modyfikowania w inny sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody Aeria Games. W szczególności użytkownik nie może kopiować, pobierać lub wykorzystywać w inny sposób elementów graficznych lub próbować dokonać dekompilacji kodu źródłowego gry. Nie dotyczy to dekompilacji dozwolonej ustawowo zgodnie z § 69e UrhG [niem. Ustawy o prawie autorskim].

5.7 Użytkownik nie może stosować żadnych środków pomocniczych, które mogą naruszyć stan lub przebieg gry (w szczególności tzw. „boty”, „hacki” lub „czity”). Użytkownik nie może również oferować lub reklamować tego rodzaju środków pomocniczych. Zabrania się użytkownikowi w szczególności pozyskiwania wirtualnej waluty, funkcji premium lub innych korzyści, np. systematycznego lub automatycznego sterowania grą lub poszczególnymi funkcjami gry poprzez stosowanie oprogramowania osób trzecich lub innych aplikacji. To samo dotyczy planowego wykorzystania błędów programowych w celu osiągnięcia własnych korzyści („exploity”).

5.8 Użytkownikowi nie wolno sprzedawać, nabywać, wynajmować, najmować, oferować, przyjmować, rozpowszechniać lub powielać wirtualnych przedmiotów lub wirtualnej waluty w ramach i/lub poza ramami gry, chyba że zasady gry wyraźnie pozwalają na to w wyjątkowych przypadkach. Takim wyjątkowym przypadkiem jest przede wszystkim udostępniony przez grę lub Aeria Games system wymiany handlowej wirtualnych przedmiotów lub wirtualnej waluty gry. W takim przypadku przenoszenie wirtualnych przedmiotów i waluty wirtualnej z jednego użytkownika na drugiego jest tylko dozwolone w przypadkach, kiedy wymiana taka w grze lub poza nią zachodzi bez świadczenia wzajemnego lub świadczenie wzajemne składa się wyłącznie z wirtualnych przedmiotów lub wirtualnej waluty tej samej gry, a w ramach samej gry nastąpiło przeniesienie z użyciem funkcji dostępnej w tej grze. Nabywanie wirtualnej waluty i wirtualnych przedmiotów w zamian za inne świadczenie wzajemne niż wirtualna waluta i wirtualne przedmioty tej samej gry jest wyraźnie zabronione. W przypadku dokonywania przez użytkownika w większym wymiarze sprzedaży lub wymiany wirtualnej waluty lub wirtualnych przedmiotów bez świadczenia porównywalnej równowartości w ramach tej samej gry następuje domniemanie naruszenia § 5.8. Użytkownik jest uprawniony do przedstawienia dowodu przeciwnego.

5.9 Podstawą powyższego zakazu są starania Aeria Games, aby nie komercjalizować treści gry i pozycji majątkowej oraz statusu uzyskanego w grze celem zapewnienia wyłącznie czysto rozrywkowego korzystania z gry. Naruszenie powyższego zakazu sprzedaży prowadzi do natychmiastowego zablokowania konta użytkownika.

5.10 Użytkownik jest świadomy tego, że podczas gry komunikuje się i uczestniczy w grze wraz z innymi użytkownikami. Aby zapewnić udaną współpracę między użytkownikami, należy przestrzegać zasad gry. Użytkownik akceptuje wiążąco zasady gry. Użytkownik będzie przestrzegał wskazówek podanych przez Aeria Games, reprezentowaną przez administratorów gier. Ponadto użytkownik zaniecha wszelkich działań zakłócających eksploatację gry oraz udaną współpracę między graczami.

5.11 Podczas korzystania z usług użytkownik nie będzie naruszał obowiązujących przepisów prawnych, np. przepisów prawa karnego oraz postanowień w sprawie ochrony młodzieży czy praw osób trzecich oraz zadba o to, aby nie zamieszczać lub nie przesyłać do gier żadnych treści niezgodnych z prawem lub zwyczajami. Należą do nich w szczególności treści (wraz z nazwami członków [nickami], nazwami charakterów, nazwami gildii itp.), które

mają charakter obraźliwy, rasistowski, seksistowski, pornograficzny, obsceniczny, podżegający, zachęcający do gwałtów, użycia siły lub działań wojennych,

mogą w znacznym stopniu zagrażać obyczajowości dziecięcej i młodzieżowej oraz działać na ich szkodę,

mogłyby szkodzić reputacji Aeria Games oraz

treści, które mogłyby naruszać prawa autorskie, patenty, marki lub inne prawa własności intelektualnej, prawo do własnego wizerunku oraz inne dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.

5.12 Użytkownik nie może umieszczać w grach komercyjnej reklamy produktów lub programów osób trzech, rozsyłać niezainicjowane komunikaty masowe lub nieproszone reklamy. Użytkownik musi przestrzegać prywatności osób trzecich. Użytkownik nie może również umieszczać w grach nieautoryzowanych dzieł osób trzecich, chronionych prawem autorskim lub innymi prawami. Użytkownik nie może również wskazywać na oferty z takową treścią.

5.13 Z zastrzeżeniem wyraźnego pisemnego zezwolenia Aeria Games, udzielonego na stronach internetowych lub w grach, z zasady zabronione jest wprowadzanie odsyłaczy (zwanych w niniejszych zasadach użytkowania „linkami”) na zewnętrzne strony internetowe i źródła informacji oraz łącza i inne powiązania (np. przyciski). Linkami są przy tym również nieaktywne adresy stron internetowych (URL) i ich części.

5.14 Aeria Games ma prawo udaremnić takie naruszenia § 5. Aeria Games jest również uprawniona do usunięcia odpowiednich treści użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, kiedy występują konkretne przesłanki naruszania niniejszych zasad użytkowania lub zasad gry lub jeśli treści są w inny sposób niezgodne z prawem. Nie można zgłaszać roszczenia odtworzenia usuniętych treści. Takie roszczenie również nie może mieć miejsca, kiedy odtworzenie nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

5.15 Aeria Games jest uprawniona do wdrożenia odpowiednich działań i programów, które będą śledzić naruszenia przez użytkownika obowiązków wynikających z umowy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia Aeria Games może wyznaczyć użytkownikowi termin złożenia przez niego pisemnych wyjaśnień. Jeżeli wyjaśnienie użytkownika nie eliminuje podejrzenia wystąpienia naruszenia lub zawinionego działania, Aeria Games ma prawo uznać naruszenie obowiązków wynikających z umowy za zawinione. Aeria Games zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poszczególnych działań pod kątem logiczności i spójności zgodnie z § 5.1 do 5.13 oraz – w razie potrzeby – do udaremnienia działania.

5.16 Aeria Games jest uprawniona do przekazywania danych i treści użytkowania osobom trzecim i/lub do ich usuwania, jeżeli pozwalają na to przepisy prawne lub wymóg taki wynika z postanowień sądowych lub urzędowych. To samo odnosi się do ujawniania danych użytkownika.

5.17 W przypadku zawinionych naruszeń obowiązków umownych przez użytkownika, w szczególności wynikających z § 5.1 do 5.13, Aeria Games jest uprawniona po wcześniejszym upomnieniu i zagrożeniu blokadą do tymczasowego zablokowania dostępu użytkownika do jego konta i poszczególnych gier. Blokada konta powoduje utratę przez użytkownika prawa dostępu do swojego konta i innych gier.

5.18 Upomnienie z zagrożeniem blokadą jest zbyteczne w przypadku występowania szczególnych okoliczności, które uzasadniają przy uwzględnieniu obustronnych interesów natychmiastową blokadę dostępu.

5.19 Aeria Games zawiadomi użytkownika o powodzie blokady. Blokada dostępu obejmuje natychmiastową możliwość usunięcia przez Aeria Games z bazy danych i gier wszystkich treści i informacji pochodzących od wykluczonego użytkownika. W ramach skorzystania z wirtualnego regulaminu właściciela Aeria Games może również skorzystać z innych, łagodniejszych środków. W szczególności w przypadku naruszeń z § 5.8 do § 5.13 może to być tymczasowa blokada dostępu do forów lub wyłączenie możliwości wypowiadania się na czatach.

5.20 Zabrania się zablokowanemu użytkownikowi bez wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody Aeria Games ponownego zakładania konta, jeżeli jego konto zostało zablokowane, lub zarejestrowania lub logowania do gry, do której dostęp został zablokowany. W przypadku stwierdzenia przez Aeria Games naruszenia tego zakazu, Aeria Games jest uprawniona do trwałego zablokowania również tego konta lub logowania do gry bez wcześniejszego ostrzeżenia.

5.21 Jeżeli Aeria Games jest uprawniona do zablokowania dostępu użytkownika do jednej gry, posiada również uprawnienie do zablokowania dostępu użytkownika również do innych usług, związanych z daną grą (np. fora do konkretnej gry itp.).

5.22 Postanowienia niniejszego § 5 nie ograniczają prawa Aeria Games do wypowiedzenia – w szczególności ze skutkiem natychmiastowym – zgodnie z § 12. Podobnie nie ograniczają one prawa Aeria Games do skorzystania z wirtualnego regulaminu właściciela.

§ 6 Waluta wirtualna / funkcje premium / realizacja płatności / połączenie danych

6.1 Zasadniczo użytkownik może korzystać nieodpłatnie z gier (model zwany w niniejszych zasadach użytkowania „Free-2-Play”). Ponadto użytkownik może kupować powiązaną z grą wirtualną walutę i funkcje premium. W przypadku odpłatnej usługi użytkownik otrzymuje wyraźną wskazówkę w tym zakresie oraz zostaje pouczony o swoim prawie do odstąpienia od umowy. Nie ma obowiązku cyklicznego korzystania z usług, chyba że użytkownik korzysta z usługi abonamentowej. Zarówno ta umowa, jak i posiadanie konta lub logowanie do gry nie uprawniają użytkownika do korzystania z ew. kolejnych wersji gry lub jej rozszerzeń, Adventure Packs lub podobnych produktów dodatkowych bez uiszczenia odnośnej opłaty.

6.2 Z reguły użytkownik ma możliwość odpłatnego nabycia wirtualnej waluty w grze. Użytkownik może przy tym z reguły nabyć wirtualną walutę do jednej lub kilku konkretnych gier. W zależności od dostępności nabycie odbywa się na koncie lub w samej grze. Nabytą walutę wirtualną użytkownik może wymienić m.in. na wirtualne przedmioty i/lub inne funkcje premium. Oprócz wirtualnej waluty Aeria Games może zaproponować użytkownikowi (w zależności od gry) możliwość odpłatnego skorzystania z funkcji premium. Aeria Games może również zaproponować użytkownikowi abonament poszczególnych lub kilku wyżej wymienionych usług. Aeria Games poinformuje użytkownika o działaniu, wymaganiach i cenach wirtualnej waluty oraz funkcji premium przed skorzystaniem z danej gry lub umieści taką osobną informację na stronach internetowych Aeria Games.

6.3 W przypadku zawarcia umowy' abonamentowej Aeria Games jest uprawniona do obciążenia karty kredytowej lub konta bankowego użytkownika opłatą abonamentową powiększoną o podatek obrotowy w odpowiedniej wysokości. Zawartość usługi i ceny abonamentu wynikają z aktualnego w momencie zawarcia umowy cennika i wykazu usług https://billing.aeriagames.com/index.asp? lub w każdej chwili można je wywołać w grach. Umowa abonamentowa zostaje zawarta na okres podany w wykazie usług. Okres abonamentu przedłuża się automatycznie o pierwotny czas obowiązywania aż do wypowiedzenia abonamentu przez użytkownika zgodnie z § 12.4. W przypadku niedotrzymywania przez użytkownika jego obowiązków płatniczych, abonament wygasa automatycznie, a dostęp użytkownika do gier ograniczony zostaje do użytkowania funkcji Free-2-Play.

6.4 Bezawaryjne korzystanie z gier może być związane z wymogiem posiadania różnego wyposażenia technicznego (np. karty graficznej, przeglądarki itp.). Aeria Games zaleca użytkownikowi najpierw próbne skorzystanie z usług przed zakupem wirtualnej waluty, funkcji premium i/lub abonamentu, aby stwierdzić, czy jego urządzenie końcowe spełnia wymagania techniczne, niezbędne do płynnego korzystania z usług.

6.5 Dzieci poniżej 7 roku życia są wykluczone z możliwości korzystania z usług odpłatnych. Użytkownik w wieku powyżej 7 lat, ale poniżej 18 lat, potrzebuje do zakupu wirtualnej waluty, funkcji premium i/lub abonamentu zgody swojego opiekuna prawnego lub uzyskanych od niego środków pieniężnych (kieszonkowego)), przekazanych przez opiekuna do swobodnej dyspozycji podopiecznego. Z tego powodu Aeria Games daje możliwość użytkownikowi nabycia wirtualnej waluty, funkcji i/lub abonamentu za kwotę 60,00 EUR w miesiącu, jeżeli nie przedłożył on wcześniej zgody swojego opiekuna prawnego.

6.6 Obowiązują ceny aktualne w momencie zamówienia, widniejące na stronach internetowych Aeria Games oraz w odpowiednich koszykach towarów. Ceny odbiegające od nich, ew. prezentowane na stronach pobieranych od pośredników, są przestarzałe i nie mają mocy wiążącej. Aeria Games jest uprawniona do odstąpienia w przypadku błędów literowych i rachunkowych w grach, na stronach Aeria Games lub utworzonych ofertach. W przypadku realizacji transakcji przez App-Store, portal sieci społecznościowej lub grę obcego oferenta obowiązują tamtejsze warunki.

6.7 Użytkownik przedstawia ofertę nabycia wirtualnej waluty lub funkcji premium poprzez wybór rodzaju i ilości na stronach zamówienia i kliknięcie przycisku zamówienia w grze. Umowa w sprawie nabycia dochodzi do skutku w momencie realizacji zamówienia przez Aeria Games oraz przypisanie do konta odpowiedniej wirtualnej waluty lub funkcji premium. Aeria Games podejmuje decyzję o przyjęciu oferty w ciągu 24 godzin od jej wysłania, z zastrzeżeniem dostępności gier zgodnie z § 9.8. W celu nabycia wirtualnej waluty lub funkcji premium przez In-App-Purchase w rozumieniu § 6.11 obowiązują w pierwszym rzędzie warunki wykorzystywanych App-Stores.

6.8 Abonament zakupiony przez użytkownika oraz wirtualna waluta lub funkcje premium zakupione przez użytkownika są przypisywane do konkretnego konta osobistego. Wirtualna waluta zasadniczo nie przepada przez cały okres obowiązywania umowy o użytkowanie między użytkownikiem a Aeria Games. Jeżeli występuje możliwość zwrotu wartości wirtualnej waluty w różnych przypadkach wygaśnięcia umowy o użytkowanie, wówczas taka adnotacja pojawi się w niniejszych zasadach użytkowania.

6.9 Wirtualna waluta i funkcje premium, w szczególności wirtualne przedmioty, nie stanowią rzeczy w rozumieniu § 90 BGB [niem. kodeksu cywilnego]. Aeria Games nie przenosi na użytkownika prawa własności, lecz jedynie prawo do użytkowania. Pojęcie „sprzedaży” pojawiające się w związku z nabyciem wirtualnej waluty lub funkcji premium lub przy wymianie wirtualnej waluty na funkcje premium, oznacza udzielenie praw do użytkowania. Pojęcia „kupujący”, „sprzedający”, „sprzedaż”, „nabycie” i podobne mają znaczenia wynikające z powyższych stwierdzeń. Zakres i czas trwania udzielonego prawa do użytkowania zależy od danej wirtualnej waluty lub danej funkcji premium. Prawo do użytkowania wygasa najpóźniej z momentem wygaśnięcia umowy o użytkowanie między użytkownikiem a Aeria Games. Wirtualna waluta nie jest prawdziwą walutą czy pieniądzem. Nie jest również rzeczywistym lub elektronicznym środkiem płatniczym w rozumieniu prawa bankowego, w szczególności niem. Ustawy w sprawie nadzoru nad usługami płatniczymi (ZAG). Aeria Games zabrania wymiany wirtualnej waluty na prawdziwe środki płatnicze (patrz więcej informacji § 5.8). Zakupiona wirtualna waluta nie może zostać ponownie zamieniona przez użytkownika na pieniądze, z zastrzeżeniem powiązań uregulowanych w niniejszych zasadach użytkowania. To samo odnosi się do wirtualnej waluty, którą użytkownik wygrał podczas gry.

6.10 Funkcje premium, zakupione z użyciem wirtualnej waluty lub prawdziwych pieniędzy, nie mogą zostać ponownie zamienione przez użytkownika na wirtualną walutę lub prawdziwe pieniądze, z zastrzeżeniem powiązań uregulowanych w niniejszych zasadach użytkowania. Funkcje premium, z których użytkownik korzysta w grach, mogą być ograniczone terminowo z wygaśnięciem ich ważności po upływie tego terminu. Dane okresy obowiązywania zostaną wyraźnie oznaczone już w momencie zakupu.

6.11 Za gry dostępne poprzez aplikacje może zostać pobrana odpowiednia opłata za użytkowanie przed zainstalowaniem aplikacji. Również gry tylko do użytku poprzez aplikacje mogą zawierać wirtualną walutę i funkcje premium zgodnie z § 6.2. W ramach tych gier osadzić również usługi obce App-Store, aby umożliwić nabycie wirtualnej waluty bezpośrednio w aplikacji poprzez App-Store (w niniejszych zasadach użytkowania nazywane „In-App-Purchase”). W przypadku In-App-Purchase między użytkownikiem a App Store dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Prawo do odstąpienia od umowy z Aeria Games jednak nie przysługuje. W zakresie, w jakim sieci społecznościowe umożliwią zakup wirtualnej waluty lub funkcji premium, obowiązują odpowiednio zasady dla In-App-Purchase.

6.12 Opłaty za wirtualną walutę i funkcje premium są uiszczane przez użytkownika z góry po potwierdzeniu zamówienia przez Aeria Games lub przez usługodawcę, któremu Aeria Games powierzyła rozliczanie płatności. Aeria Games jest uprawniona do żądania w razie zwłoki odsetek w ustawowej wysokości, wstrzymania świadczenia usług i zablokowania konta użytkownika. Aeria Games może rozważyć w takim przypadku wypowiedzenie umowy o użytkowanie ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z wymogami § 12.

6.13 W zależności od wiarygodności kredytowej użytkownika i jego kraju pochodzenia Aeria Games oferuje użytkownikowi różne możliwości płatnicze, np. polecenie zapłaty lub płatność kartą kredytową. Użytkownik nie ma prawa do skorzystania z określonych, ale nieproponowanych możliwości zapłaty. W przypadku użytkowania gier społecznościowych lub App-Store z reguły płatność jest tylko możliwa poprzez opracowany przez daną sieć społecznościową lub App-Store system płatniczy.

6.14 W przypadku powstania dla Aeria Games obciążeń zwrotnych w wyniku zadłużenia użytkownika lub wyniku braku środków na koncie użytkownika i/lub opłat za storno w wyniku późniejszego stornowania poleceń zapłaty lub potrąceń z kart kredytowych użytkownik będzie ponosił koszty z tym związane. Aeria Games jest uprawniona do żądania ponownego wyksięgowania tych kosztów z konta użytkownika wraz z pierwotną opłatą. Jeżeli powstaną obciążenia zwrotne w wyniku zadłużenia użytkownika (np. z powodu niewystarczających środków na koncie), użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Aeria Games odszkodowania za powstałe z tego tytułu i udowodnione szkody w adekwatnej ich wysokości. W przypadku regulowania opłat w drodze polecenia zapłaty lub potrącenia z karty kredytowej i powstania obciążeń zwrotnych Aeria Games naliczy użytkownikowi ryczałtową opłatę w wysokości 10,00 €, która odpowiada kosztom, jakimi osoby trzecie obciążyły Aeria Games. Użytkownik ma prawo do przedłożenia dowodu firmie Aeria Games, że dochodzone roszczenie dotyczy szkód, które nie powstały, lub są znacznie niższe od opłaty ryczałtowej. Dochodzenie dalej idących roszczeń odszkodowawczych przez Aeria Games pozostaje nienaruszone.

6.15 Kompensata z użytkownikiem możliwa jest wyłącznie w przypadku występowania niesprzecznych lub prawomocnych roszczeń wzajemnych względem Aeria Games. Użytkownik może skorzystać z prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na takim samym stosunku umownym. Zabroniona jest cesja roszczeń użytkownika względem Aeria Games na osoby trzecie.

6.16 Aeria Games może zaproponować użytkownikowi dodatkowo alternatywne metody płatności, w przypadku których użytkownik skorzysta z usług osób trzecich, i może zażądać innego świadczenia wzajemnego niż płatności pieniężnej. W zakresie, w jakim użytkownik skorzysta przy tym z usług osób trzecich, zostanie zawarta dodatkowa umowa między użytkownikiem a daną osobą trzecią. W przypadku umów z osobami trzecimi możliwe jest uwzględnienie OWH tychże osób trzecich. Aeria Games nie ma żadnego bezpośredniego wpływu na treści umów i OWH, a z reguły nie ma również wiedzy na temat ich zawartości.

6.17 Użytkowanie gier możliwe jest poprzez przyłącza stałe i przenośne połączenia danych. Aeria Games podkreśla, że gry wymagają po części przesyłania danych o dużej objętości i z tego powodu mogą powstać dla użytkownika koszty naliczone przez operatora transferu danych. Ceny za korzystanie z danych wynikają z opisów usług danego oferenta. Aeria Games nie może służyć wsparciem w tym zakresie.

6.18 Aeria Games jest uprawniona do trwałego lub tymczasowego obniżenia cen za wirtualną walutę i funkcje premium i/lub proponowania stałej lub okresowej oferty z nowymi produktami, usługami lub warunkami rozliczeń. Aeria Games poinformuje użytkownika drogą elektroniczną lub poprzez grę o zmianach cen abonamentu. Zmiany uznaje się za przyjęte przez użytkownika, jeżeli nie zgłosi on na piśmie lub drogą elektroniczną sprzeciwu względem całości lub części proponowanych zmian cen. Sprzeciw należy zgłosić w ciągu sześciu tygodni od otrzymania informacji na temat zmiany cen. Aeria Games poinformuje wyraźnie użytkownika w tym powiadomieniu o skutkach jego reakcji. Nie naruszając powyższych postanowień, użytkownik może skorzystać ze swojego prawa do wypowiedzenia zgodnie z § 12.

§ 7 Obowiązki i powinności użytkownika

7.1 Główny obowiązek świadczenia użytkownika polega na zapłacie ew. wymaganej opłaty. Kolejnym głównym obowiązkiem świadczenia użytkownika jest obowiązek prawidłowego i kompletnego podania danych firmie Aeria Games w chwili zawarcia umowy lub w trakcie dalszych stosunków umownych. Dlatego użytkownik zapewnia, że dane osobowe i informacje o innych istotnych dla umowy okolicznościach (w szczególności dane bankowe oraz numer karty kredytowej), podane przez niego w ramach oferty zawarcia umowy lub w momencie zawarcia umowy lub w trakcie stosunków umownych, są kompletne i prawidłowe.

7.2 Aeria Games zabezpiecza swoje systemy przez atakiem wirusów. Nigdy jednakże nie można wykluczyć, iż taki atak nie nastąpi. Ponadto może dojść do zdarzenia, że nieuprawniona osoba trzecia prześle bez zgody Aeria Games wiadomość e-mail, stosując nazwę Aeria Games, która np. będzie zawierać wirusy lub tzw. programy szpiegujące (spyware) lub odsyłać do treści internetowych, które zawierają wirusy lub programy szpiegujące. Aeria Games nie ma na to wpływu. Użytkownicy powinni zatem sprawdzać wszystkie przychodzące wiadomości e-mail, zawierające nazwę Aeria Games, pod kątem występowania wirusów. To samo odnosi się do wiadomości e-mail od innych użytkowników.

7.3 Aeria Games nie odpowiada za ew. szkody i utratę danych w urządzeniu końcowym użytkownika, spowodowane instalacją oprogramowania niepochodzącego od Aeria Games.

7.4 Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dostępowych, wymaganych do korzystania z gry (dane logowania, hasła itp.) i do nieujawniania ich osobom trzecim, chyba że Aeria Games wyraziła wcześniej zgodę na piśmie na przeniesienie konta lub lokowanie do gry.

7.5 Użytkownik zobowiązuje się, że w żadnych okolicznościach nie będzie w sposób nieupoważniony korzystać z mobilnego urządzenia, konta lub logowania do gry, nazwy i hasła do logowania, należących od innego użytkownika. Jeżeli osoba trzecia wykorzystuje konto lub dane do logowania po uzyskaniu ich w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przez właściwego użytkownika przed dostępem osób trzecich, użytkownik musi postępować z nimi tak, jakby to były jego dane. To samo dotyczy użytkowania mobilnych urządzeń końcowych przez osoby trzecie. Jeżeli użytkownik korzysta z obcych przenośnych urządzeń końcowych lub korzysta do gry z obcego przenośnego łącza danych powinien uzyskać zgodę ich właściciela. W takim przypadku użytkownik Aeria Games zapewnia, że posiada taką zgodę.

7.6 Użytkownik poinformuje Aeria Games niezwłocznie po stwierdzeniu, że nieupoważnione osoby trzecie znają jego dane dostępowe lub nieupoważnione osoby trzecie wykorzystują jego przenośne urządzenie końcowe. Aeria Games podkreśla, że ze względów bezpieczeństwa dane dostępowe należy okresowo zmieniać.

7.7 W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane dostępowe zostały ujawnione nieupoważnionym osobom trzecim lub mobilne urządzenia końcowe były wykorzystywane przez osoby trzecie, ze względów bezpieczeństwa Aeria Games jest uprawniona, ale nie zobowiązana do samodzielnej zmiany danych dostępowych według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika lub do zablokowania możliwości korzystania z konta lub logowania do gry. Aeria Games poinformuje o tym niezwłocznie uprawnionego użytkownika i na żądanie prześle w określonym terminie nowe dane dostępowe. Użytkownik jest uprawniony do odtwarzania pierwotnych danych dostępowych.

7.8 Aeria Games komunikuje się z użytkownikami z reguły drogą elektroniczną, chyba że niniejsze zasady użytkowania lub inne umowy z użytkownikami stanowią inaczej. Użytkownicy muszą zapewnić prawidłowe otrzymywanie wiadomości e-mail wysyłanych przez Aeria Games na adres e-mail podany przez użytkownika w momencie rejestracji lub przekazany Aeria Games w okresie późniejszym. Powinni zadbać w tym celu m.in. o odpowiednią konfigurację filtrów antyspamowych i regularne sprawdzania skrzynki e-mail. Ponadto Aeria Games zastrzega sobie prawo do wyboru innej stosownej formy korespondencji.

7.9 Użytkownicy mogą kontaktować się z Aeria Games za pośrednictwem danych kontaktowych, podanych w § 4 „Prawo do odstąpienia od umowy”. Ze względu na zabezpieczenie dowodów Aeria Games zaleca, aby użytkownik składał istotne oświadczenia woli, dotyczące abonamentu (np. wypowiedzenia, reklamacje itp.) w formie tekstowej (np. drogą elektroniczną), chyba że niniejsze warunki użytkowania przewidują inną formę.

7.10 Aeria Games wyraźnie podkreśla, że osoby, którym powierzono zadania w ramach obsługi klienta oraz przestrzegania zasad gry, nie są uprawnione do ustalania zmian w ramach umowy o użytkowanie. Dotyczy to szczególnie moderatorów, mistrzów gry i pracowników obsługi klienta.

7.11 Użytkownik winien utrzymywać urządzenie końcowe w takim stanie, aby umożliwiało ono użytkowanie gry. Aeria Games przekazuje informacje o wymogach systemowych i informacje o kompatybilności zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Korzystanie z gry umożliwi urządzenie końcowe użytkownika, charakteryzujące się co najmniej minimalnymi wymogami systemowymi i łączem internetowym; jedno i drugie nie jest dostarczane przez Aeria Games. Ze względu na szeroką ofertę urządzeń końcowych, konfiguracji systemowych, operatorów sieciowych i systemów operacyjnych Aeria Games nie ma możliwości sprawdzenia i zapewnienia kompatybilności gier we wszystkich zestawieniach. Aeria Games zaleca użytkownikowi, aby ew. oprócz sugerowania się opublikowanymi przez Aeria System wymogami systemowymi i informacjami o kompatybilności sprawdzić również fora dyskusyjne i listy najczęściej zadawanych pytań (FAQ) do danej gry. Użytkowanie gier za pomocą przeglądarek mobilnych urządzeń końcowych lub Connected Devices nie jest ew. możliwe lub podlega ograniczeniom, nawet jeżeli informacja taka nie pojawia się w wymogach systemowych i informacji o kompatybilności.

§ 8 Dalszy rozwój / właściwości / rollback / beta-testy / wady

8.1 Standardową właściwością oferowanych gier jest ich stały dalszy rozwój i aktualizacje. Zmiany mogą wynikać również z wgrania aktualizacji, zapewniających i poprawiających grywalność. Poprzez zmiany i dalszy rozwój gier Aeria Games próbuje zaproponować użytkownikom możliwe długą radość z użytkowania gry. Dlatego Aeria Games zapewnia użytkownikowi dostęp do gier w różnych wersjach i seriach. Zmiany i dalszy rozwój mogą mieć wpływ na wymagania systemowe i wymagania dotyczące kompatybilności. Użytkownik może zatem wysuwać roszczenia utrzymania lub wywołania określonego stanu lub zakresu funkcji w grze. Ewentualne roszczenia użytkownika z tytułu wad, dotyczących samej technicznej grywalności, pozostają nienaruszone. Ze względu na stały dalszy rozwój gier Aeria Games zastrzega sobie prawo do proponowania nowej wirtualnej waluty i funkcji premium i/lub zmiany bądź usuwania ich z oferty lub udostępniania w bezpłatnej wersji podstawowej. Użytkownik zgadza się na wprowadzanie przez Aeria Games i jej licencjodawców stałych zmian w grach oraz do dodawania, usuwania, ponownej implementacji i zmiany wirtualnej waluty i funkcji premium. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na to, aby właściwości, funkcje i sprawności jednego z elementów gry mogły ulegać zmianie i być zmieniane przez Aeria Games i jej licencjodawców według własnego uznania (dzięki temu m.in. może nastąpić znaczna poprawa lub pogorszenie efektywności i funkcjonalności funkcji premium, zmiana ich przetwarzania lub może nastąpić ich całkowite usunięcie). Jeżeli użytkownik dokonał już na przyszłość opłat za wirtualną walutę lub funkcje premium, a one z wyżej wymienionych przyczyn nie mogą być już wykorzystywane lub są dostępne również w nieodpłatnej wersji podstawowej, wówczas Aeria Games zgodnie z wyborem użytkownika zaproponuje mu zastępczo inną wirtualną walutę lub funkcje premium w danej grze i/lub dokona proporcjonalnego zwrotu uiszczonej opłaty na rzecz użytkownika. W takiej sytuacji użytkownik ma prawo do złożenia wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Dalsze dotyczące powyższego roszczenia użytkownika są wykluczone.

8.2 Aeria Games podkreśla, że gry wprawdzie są zgodne z najnowszym stanem techniki, jednakże nie może zagwarantować, że nie występują w niej żadne błędy. Z tego względu użytkownik musi liczyć się z tym, że nie wszystkie funkcje gry będą pracować bezbłędnie. Aeria Games dokłada wszelkich starań, aby w miarę możliwości zapewnić grę pozbawioną błędów, gwarantującą pełną grywalność. Nie można jednakże całkowicie wykluczyć (tak jak w przypadku każdego oprogramowania) nieznacznych błędów w programie podczas grania. Wadliwość gry, która upoważnia użytkownika do dochodzenia roszczeń z tytułu wad, występuje w każdym przypadku wtedy, kiedy grywalnośc lub użytkowanie gry jest trudne lub trwale zakłócone.

8.3 Użytkownik ma świadomość technicznych ograniczeń w przypadku gier. Dotyczy to w szczególności maksymalnej pojemności pamięci lub maksymalnego rozmiaru plików oraz maksymalnej liczby wiadomości i publikacji.

8.4 Aeria Games może – w przypadku przekroczenia ograniczeń technicznych z uwzględnieniem zaleceń niniejszych zasad użytkowania – usunąć dane i/lub odrzucić zapisywanie kolejnych danych. Aeria Games powiadomi użytkownika przed usunięciem danych.

8.5 W wyjątkowych przypadkach może być konieczne np. ramach aktualizacji lub usuwania błędów, przywrócenie wcześniejszego stanu gry, aby zapobiec większym szkodom (nazywane w niniejszych zasadach użytkowania „rollback”). Postęp w grze, statusy gry, najlepsze wyniki i osiągnięcia/zdobycze itp. przywracane są do odpowiedniego wcześniejszego stanu, a później wprowadzone zmiany i modyfikacje zostaną utracone. Wirtualna waluta lub funkcje premium, które użytkownik traci na skutek takiego rollbacku, zostaną odtworzone przez Aeria Games w miarę możliwości technicznych. Dalsze roszczenia użytkownika są wykluczone, chyba że niniejsze zasady użytkowania stanowią inaczej. Aeria Games jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do udzielenia poszczególnym użytkownikom jednej dowolnej premii, np. w formie wirtualnej waluty lub funkcji premium. Premię taką Aeria Games przyznaje według własnego uznania i nie zobowiązuje ona Aeria Games do zapewnienia innym lub tym samym użytkownikom premii podczas przyszłego rollbacku.

8.6 Aeria Games może zaproponować użytkownikowi udział lub używanie jeszcze niedostępnych na rynku gier, elementów gry, usług i zawartości w celach testowych (zwane dalej w zasadach użytkowania „beta testami”). Beta testy mogą zawierać znane lub nieznane firmie Aeria Games (również poważne) błędy programowe. Mogą one prowadzić np. do awarii programu lub urządzenia końcowego użytkownika. Aeria Games może w każdej chwili w ramach beta testów m.in. usunąć lub dodać treści, skasować stany gry, wgrać kopię zapasową lub przywrócić określone stany gry, m.in w celu szukania błędów lub poprawy wyników gry. Użytkownik jest uprawniony do tworzenia (odtwarzania) określonych stanów gry. Aeria Games może w każdej chwili beta test wydłużyć, skrócić, zakotwiczyć całkowicie lub częściowo.

8.7 Ew. występujące błędy w grach użytkownik winien zawsze przejrzyście udokumentować, a w szczególności zgłosić na piśmie w komunikatach błędu pokazanych pod protokołowaniem. Przed zgłoszeniem ewentualnych błędów użytkownik powinien skonsultować daną kwestię z instrukcją gry lub instrukcją serwisową oraz ew. z innymi udostępnionymi przez Aeria Games pomocami w zakresie usuwania problemów (w szczególności z wykazami często stawianych pytań, forami dyskusyjnymi na temat problemów). Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby wspierać Aeria Games przy możliwym usuwaniu błędów.

8.8 Gwarancja nie obejmuje zasadniczo takich błędów, które powstają w wyniku wpływów zewnętrznych, błędów obsługi zawinionych przez użytkownika, siły wyższej lub zmian i innych manipulacji, które nie zostały przeprowadzone przez Aeria Games.

8.9 Aeria Games nie udziela gwarancji w rozumieniu prawa.

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności / dostępność

9.1 W zakresie, w jakim Aeria Games wymaga uiszczenia opłaty za swoje usługi, Aeria Games przejmuje w sposób nieograniczony odpowiedzialność za odszkodowania tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych Aeria Games ponosi odpowiedzialność również w przypadku lekkiego niedbalstwa. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są tzw. obowiązki podstawowe w rozumieniu orzecznictwa, które należy rozumieć jako zobowiązania umożliwiające prawidłowe wykonanie umowy, a jednocześnie pozwalające na pokładanie zaufania przez użytkownika na ich spełnienie.

9.1 W zakresie, w jakim Aeria Games świadczy usługi nieodpłatnie, Aeria Games przejmuje odpowiedzialność za odszkodowania tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

9.3 Obowiązek odszkodowania przy naruszeniu istotnego obowiązku umownego jest ograniczony każdorazowo do przewidywalnej szkody.

9.4 Typowo przewidywalna szkoda w rozumieniu § 9.3 wynosi maksymalnie 50,00 EUR na konto.

9.5 Przewidywane ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku odpowiedzialności za życie, obrażenia ciała i zdrowia lub w przypadku przejęcia gwarancji przez Aeria Games lub odpowiedzialności, o której mowa w ustawie o odpowiedzialności za produkt. Odpowiedzialność Aeria Games w zakresie zastosowania § 44a TKG (niem. Ustawy o komunikacji) pozostaje nienaruszona.

9.6 Aeria Games ponosi odpowiedzialność za doradztwo tylko wtedy, kiedy zapytanie dotyczy jej gry.

9.7 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść użytkownika nie jest związana z wyżej wymienionymi regulacjami.

9.8 Aeria Games zapewnia przeciętną dostępność każdej gry w wysokości 95% rocznie. Wyłączone z powyższego są okresy niedostępności serwera dla danych gier na skutek problemów technicznych czy innych, na które Aeria Games nie ma wpływu (np. siła wyższa, wina osób trzecich itp.). Wyłączone są również okresy przeprowadzania okresowych prac konserwacyjnych. Aeria Games może ograniczyć dostęp do gier, o ile wymaga tego bezpieczeństwo operatora sieciowego, utrzymanie integralności sieciowej, w szczególności uniknięcie poważnych usterek sieciowych, programowych lub zapisanych danych; również te okresy są wyłączone z obliczenia dostępności. Odpowiedzialność Aeria Games za brak dostępności serwera przy umyślnym działaniu lub rażącym niedbalstwie pozostaje nienaruszona.

§ 10 Obce treści / odpowiedzialność

10.1 Aeria Games umożliwia użytkownikom komunikację między sobą. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść tej komunikacji oraz całą pozostałą zawartość (w szczególności w formie tekstów, zdjęć i grafik), która udostępniana jest przez użytkowników na stronie internetowej lub w samej grze. Aeria Games nie ponosi odpowiedzialności za podane przez użytkownika informacje czy poczynione wypowiedzi. Aeria Games nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia obowiązków użytkownika względem osób trzecich lub samego użytkownika. Treści, o których mówi Aeria Games, to treści obce w rozumieniu § 8 ust. 1 niem. Ustawy o mediach elektronicznych (TMG). Zgodnie z przepisami ustawowymi Aeria Games jako dostawca usług nie jest zobowiązana do kontrolowania przesyłanych lub zapisanych informacji lub ew. dochodzenia, czy wskazują one na działania niezgodne z prawem. Aeria Games nie przejmuje treści jako swoich ani ich nie potwierdza. W przypadku udostępniania przez użytkowników linków do stron internetowych, których operatorem są osoby trzecie, Aeria Games nie będzie ponosić odpowiedzialności za treść stron, do których zamieszczono odnośniki. Aeria Games nie kontroluje tych stron i wyraźnie dystansuje się od ich treści. W przypadku uzyskania przez Aeria Games w wyniku zgłoszenia informacji o treści niezgodnych z prawem, Aeria Games skorzysta z prawa niezwłocznego usunięcia tych informacji lub zablokowania dostępu do tych informacji oraz sprawdzenia i ew. wdrożenia odpowiednich sankcji względem użytkownika.

10.2 Aeria Games udostępnia jedynie techniczną platformę publikowania treści tworzonych przez użytkowników. Aeria Games nie ponosi odpowiedzialności za treści obce lub takie, do których Aeria Games umożliwi jedynie dostęp lub które Aeria Games przekazuje w niezmienionej postaci. To samo dotyczy również niezmienionego przechowywania pośredniego obcych treści. Aeria Games informuje użytkownika, że sprawdza treści jedynie wtedy, kiedy została poinformowana o naruszeniu przez nie prawa. Aeria Games wzywa również wyraźnie użytkownika do zgłaszania treści niezgodnych z prawem w dziale obsługi klienta http://www.aeriagames.com/contact.

§ 11 Prawa ochronne intelektualnej działalności gospodarczej oraz prawa autorskie / treści wygenerowane przez użytkownika

11.1 Zawartość danych gier stanowi wyłączną własność lub wyłączne prawo własności posiada Aeria Games lub dany licencjodawca. Zawartość jest chroniona przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności prawa autorskiego. Niedozwolone jest rozpowszechnianie, powielanie, przetwarzanie lub innego rodzaju naruszenie praw ochronnych intelektualnej działalności gospodarczej oraz praw autorskich Aeria Games skutkuje wszczęciem postępowania cywilnego i/lub karnego.

11.2 Aeria Games udostępni użytkownikowi w ramach korzystania z gier częściowe oprogramowanie (np. klienckie). Aeria Games udziela użytkownikowi niewyłącznego i ograniczonego na okres użytkowania gier prawa do korzystania z tego oprogramowania w ramach niekomercyjnego użycia na jego urządzeniu końcowym. Kopie tego programu użytkownik może tworzyć wyłącznie do osobistych celów zabezpieczenia i archiwizacji, chyba że Aeria Games zezwoli wyraźnie użytkownikowi na przekazywanie oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na lub w kopii oprogramowania występujących w niniejszym oprogramowaniu wskazówek dotyczących własności intelektualnej oraz do przestrzegania odnośnych przepisów w zakresie stosowania oprogramowania.

11.3 Zabrania się użytkownikowi kopiowania gry lub oprogramowania w całości lub części (za wyjątkiem niezbędnych kopii bezpieczeństwa), rozpowszechniania, sprzedaży, licytowania, wynajmowania, przetwarzania, tłumaczenia, wykonywania, wystawiania, tworzenia sublicencji lub całościowego przesyłania. Zabrania się użytkownikowi rozpowszechniania gry lub oprogramowania za opłatą lub udostępniania ich odpłatnie osobom trzecim, a także odpłatnego wypożyczania lub wynajmowania gry lub oprogramowania lub praw, nieodpłatnego przenoszenia w innej formie na osoby trzecie, lub zmieniania, tłumaczenia, stosowania Reverse Engineering, kompilacji lub demontażu lub tworzenia innych pochodnych dzieł na podstawie gry i oprogramowania.

11.4 Prawa do własności intelektualnej wszelkich treści gier – za wyjątkiem treści opracowanych przez użytkownika – oraz inne prawa własności intelektualnej do gry lub oprogramowania pozostają przy Aeria Games i/lub jej dostawcach oraz licencjodawcach.

11.5 Powyższe postanowienia nie naruszają uzgodnień w sprawie licencji na grę lub oprogramowania, które ew. użytkownik akceptuje przed użytkowaniem gry.

11.6. Aeria Games udziela użytkownikowi nieodwołalnej zgody na tworzenie z zawartości gier szablonów Aeria Games do treści wygenerowanych przez użytkownika i rozpowszechniania ich w ograniczony sposób, o ile nie wpłynie to ujemnie na gry i Aeria Games. To pozwolenie nie odnosi się wyraźnie do kodu źródłowego lub innych nieoficjalnych części gry, w szczególności do układu logicznego programu. Szablonem może być treść gry, sceny gry, charaktery, teksty, miejsca, karty, grafiki, animacje, dźwięki, utwory filmowe, utwory muzyczne i obrazy (fotografie). Do takich treści wygenerowanych przez użytkownika należą np. filmy komentowane przez użytkownika z własną sesją gry („filmy Let’s-Play”) lub części obrazów z gry w sieciach społecznościowych lub ich udostępnianie na fan-page lub na forach fanów. Aeria Games zezwala na korzystanie z szablonów tylko do celów osobistych, a nie handlowych czy komercyjnych. Pozwolenie nie jest zbywalne. Reklama, którą załącza operator na platformie niezależnej od użytkownika, np. wstępna reklama na portalach wideo, nie jest postrzegana jako użycie komercyjne, jeżeli użytkownik nie ma na nią wpływu. Takie pozwolenie Aeria Games może w każdej chwili odwołać. Dalej idące, w szczególności komercyjne wykorzystanie, jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Aeria Games..

11.7 Użytkownik zachowuje wszystkie prawa do treści przez niego utworzonych. Poprzez tworzenie treści w grach użytkownik udziela Aeria Games niewyłącznej, nieodpłatnej i w każdej chwili odwołalnej licencji na udostępnianie tych treści w grach osobom trzecim na całym świecie. Aeria Games będzie przetwarzać treści utworzone przez użytkownika w zakresie wymaganym z przyczyn technicznym do bezbłędnego odtwarzania w grach. Aeria Games nie posiada dalej idących praw do użytkowania treści utworzonych przez użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć utworzone przez siebie treści. Licencja wygasa w momencie usunięcia utworzonych przez użytkownika treści z gry. Aeria Games nie jest zobowiązana do umożliwienia takiego usunięcia. W przypadku gier społecznościowych priorytet mają warunki obowiązujące dla sieci społecznościowych. Aeria Games nie ma wpływu na sieci społecznościowe.

§ 12 Okres obowiązywania umowy, zwykłe rozwiązanie umowy / wirtualny regulamin właściciela / rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym

12.1 Umowy między użytkownikiem a Aeria Games (np. umowa o użytkowanie konta, umowa o użytkowanie poszczególnych gier) zawierane są na czas nieokreślony, o ile nie ustalono inaczej.

12.2 Każdej ze stron przysługuje prawo do złożenia w dowolnym momencie zwykłego wypowiedzenia z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, o ile na piśmie nie ustalono inaczej.

12.3 Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Aeria Games usunięcia swojego konta. W takim przypadku Aeria Games zablokuje dane osobowe użytkownika na okres 8 tygodni, a następnie je usunie zgodnie z ustaleniami w § 14.3 [link] . Wraz z wezwaniem Aeria Games do usunięcia konta użytkownika wypowiada on umowę o użytkowanie ze skutkiem natychmiastowym. Do tej pory nabyta wirtualna waluta przepada bez prawa do domagania się jej zwrotu.

12.4 Ewentualna umowa abonamentowa zostaje zawarta na okres podany w wykazie usług, na który użytkownik zgodził się w momencie zawierania umowy abonamentowej. Dany okres obowiązywania przedłuża się automatycznie o pierwotny czas obowiązywania aż do wypowiedzenia abonamentu przez użytkownika najpóźniej na pięć dni roboczych przez upływem tego okresu. Abonament należy wypowiedzieć przez narzędzie do zarządzania kontem na danej stronie internetowej gry lub poprzez nawiązanie bezpośredniego kontaktu z działem obsługi klienta (dostępny pod http://www.aeriagames.com/contact).

12.5 W przypadku wypowiedzenia abonamentu przez użytkownika, Aeria Games nie zwraca zapłaconych już opłat i nie wypłaca również wirtualnych zasobów, zapisanych w dobro konta użytkownika, z zastrzeżeniem zestawień nierealnej waluty, o których mowa w niniejszych zasadach użytkowania.

12.6 Aeria Games zastrzega sobie możliwość skorzystania w każdej chwili z wirtualnego regulaminu właściciela.

12.7 Prawo stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnych powodów w dowolnym momencie pozostaje nienaruszone. Aeria Games jest uprawniona do wypowiedzenia z ważnego powodu w szczególności wtedy, gdy

a. użytkownik narusza w zawiniony sposób przepisy ustawowe, niniejsze zasady użytkowania, zasady gry i/lub zasady korzystania z wirtualnej waluty lub funkcji premium oraz mimo upomnienia zachowuje się powtórnie w taki sam lub podobny nieprawidłowy sposób;

b. użytkownik popadł w zwłokę z płatnościami opłat w wysokości co najmniej 10,00 EUR i mimo dwukrotnego upomnienia nadal nie reguluje płatności;

c. użytkownik nie korzystał ze swojego konta przez trzy miesiące mimo upomnienia;

d. podczas użytkowania jednego ze swoich kont użytkownik dopuści się jednej z przyczyn wypowiedzenia zgodnie z § 12.7 nr a., b. lub c;

e. osoby trzecie (np. operator społecznych sieci społecznościowych), poprzez funkcję logowania użytkownika do jego konta w Aeria Games, wzywają Aeria Games do usunięcia danych użytkownika i/lub porównywalnych działań;

e. osoby trzecie (np. operator społecznych sieci społecznościowych), poprzez funkcję logowania użytkownika do jego konta w Aeria Games, ograniczają dostęp Aeria Games do danych.

12.8 W przypadku poważnych naruszeń dopuszcza się wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, bez wcześniejszego uprzedzenia.

12.9 Poważnym naruszeniem jest takie naruszenie, które uniemożliwia Aeria Games dalsze dotrzymanie warunków umowy.

12.10 Z reguły Aeria Games nie może dotrzymać warunków umowy w następujących przypadkach:

gdy użytkownik narusza przepisy prawa karnego;

gdy użytkownik wykorzystuje konto lub grę w niedopuszczalny sposób (patrz wyżej § 5);

gdy użytkownik poda nieprawidłowe dane podczas rejestracji (por. powyżej § 3) lub podczas zapłaty za usługi odpłatne (por. § 6);

podczas użytkowania jednego ze swoich kont użytkownik dopuści się jednej z przyczyn wypowiedzenia zgodnie z § 12.10 nr a., b. lub c.

12.11 W przypadku wypowiedzenia z ważnego powodu przez Aeria Games, uznanego za uzasadnione, Aeria Games jest uprawniona do żądania kwoty w wysokości 75% sumy wszystkich opłat, które użytkownik by zapłacił przy odpowiednim terminowym wypowiedzeniu w czasie obowiązywania umowy (za usługi jeszcze niewykonane przez Aeria Games, w szczególności już zamówioną wirtualną walutę lub funkcje premium). Prawo użytkownika do przedstawienia dowodu na brak szkody lub występowanie znacznie mniejszej szkody pozostaje nienaruszone. W przypadku otrzymania usługi świadczonej przez Aeria Games nie występuje roszczenie zwrotu. W szczególności nie nastąpi zwrot waluty wirtualnej lub funkcji premium, które użytkownik zamówił lub już otrzymał od Aeria Games.

12.12 W przypadku zawinionego przez użytkownika wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym zabrania się jemu bez wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody Aeria Games ponownego zakładania konta, jeżeli jego konto zostało zablokowane. W takim przypadku również zabronione jest (bez wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody Aeria Games) ponowne logowanie do gry, do której dostęp został zablokowany. W przypadku stwierdzenia przez Aeria Games naruszenia tego zakazu, Aeria Games jest uprawniona do trwałego zablokowania również tego konta lub logowania do gry bez wcześniejszego ostrzeżenia.

12.13 W przypadku zawinionego przez Aeria Games wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym oraz jeśli użytkownik jeszcze posiada wirtualną walutę na swoim koncie, Aeria Games przypisze wirtualną walutę użytkownika na poczet innej, wskazanej przez użytkownika gry, oferowanej przez Aeria Games. Zwrot należności w wartości pieniężnej jest wykluczony, chyba że przypisanie wartości na inną grę Aeria Games dla danego użytkownika jest wyjątkowo z uwzględnieniem interesów obu stron niemożliwe, tzn. nie jest oferowana porównywalna lub podobna gra. W takim przypadku Aeria Games zwróci użytkownikowi wartość ew. jeszcze na jego koncie znajdującej się waluty wirtualnej w wysokości rzeczywiście przez użytkownika zapłaconej ceny. Dalsze roszczenia użytkownika są wykluczone, chyba że niniejsze zasady użytkowania stanowią inaczej.

12.14 Aeria Games przysługuje prawo do specjalnego wypowiedzenia w odniesieniu do logowania przez użytkownika do poszczególnych gier, jeżeli Aeria Games utraci uprawnienia operatora tych gier, np. po wygaśnięciu danej umowy licencyjnej między Aeria Games a danym licencjodawcą. Aeria Games może w takim przypadku wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym wszystkie umowy związane z eksploatacją i użytkowaniem gry (np. umowa o użytkowanie, umowa o udostępnienie i użytkowanie waluty wirtualnej lub funkcji premium) w momencie wygaśnięcia praw operacyjnych do gier. Pozostałe prawa do wypowiedzenia pozostają nienaruszone. Odpowiednio obowiązuje § 12.7.

12.15 Każde wypowiedzenie należy złożyć na piśmie, przy czym forma pisemna zachowana jest również poprzez zastosowanie korespondencji e-mail. W przypadku wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym należy niezwłocznie pisemnie poinformować o powodach wypowiedzenia, o ile nie zostały one podane już w samym wypowiedzeniu. Wypowiedzenie złożone w trybie zwykłym nie wymaga podania powodów wypowiedzenia.

§ 13 Gry z nagrodą / turnieje / konkursy

Aeria Games może organizować w grach konkursy, turnieje i gry z nagrodami. Aeria Games nie gwarantuje użytkownikowi żadnej wygranej. Użytkownik nie może zgłaszać roszczeń o wypłatę pieniężną za nagrody, chyba że takie roszczenie wyraźnie wynika z treści niniejszych zasad użytkowania. Roszczenie o wypłatę nagrody występuje tylko wtedy, kiedy taka nagroda została wyraźnie wyznaczona przez Aeria Games. Roszczenie nie występuje również wtedy, kiedy Aeria Games stwierdzi, że możliwe roszczenie o wygraną mogło powstać w wyniku manipulacji (o charakterze technicznym lub prawnym) i/lub ogólnie ze względu na manipulacje istotne z punktu widzenia prawa karnego. Biorąc udział w grach Aeria Games użytkownik wyraża zgodę na to, aby Aeria Games mogła zażądać w każdym momencie szczegółowej kontroli w celu sprawdzenia zasadności prawnej roszczenia o nagrodę oraz w tym czasie bez osobnej zgody na wstrzymywanie się Aeria Games od wypłaty nagrody. Roszczenie o nagrodę utraci swoją moc obowiązującą, jeżeli użytkownik będzie zachowywał się niezgodnie z przyjętymi regułami postępowania. W razie wątpliwości ciężar dowodu spoczywa na użytkowniku, użytkownik winien udowodnić, że jego zachowanie było zgodne z zasadami gier. Użytkownik jest świadomy nałożenia obowiązku ciężaru dowodu i wyraźnie się z nim zgadza, nawet jeśli nie został on określony w stosownych przepisach.

§ 14 Ochrona danych osobowych

14.1 Aeria Games przetwarza i wykorzystuje dane użytkownika, pobrane w momencie zawierania umowy oraz w ramach korzystania z oferty, w szczególności jeżeli są one wymagane do prawidłowego spełnienia warunków umownych, zgodnie z odnośnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Obowiązują postanowienia o ochronie danych firmy Aeria Games (do pobrania ze strony http://www.aeriagames.com/de/policy/privacy)

14.2 Użytkownik może w każdym momencie żądać usunięcia wszelkich danych odnoszących się do jego osoby, przesyłając stosowną wiadomość e-mail na adres privacy@aeriagames.com firmy Aeria Games. Wniosek o usunięcie w rozumieniu § 14.2 jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy przez użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, wobec którego ma zastosowanie § 12.3 niniejszych zasad użytkowania [link].

14.3 Ze względu na fakt, iż w ramach korzystania z gier w komunikacji między graczami mogą występować zachowania podlegające przepisom prawa karnego (np. molestowanie nieletnich), użytkownik zgadza się z Aeria Games, aby w celu skutecznego ścigania sprawcy czynu karalnego również w przypadku złożonego przez użytkownika wniosku o usunięcie danych, jego dane osobowe zostały najpierw jedynie zablokowane na okres pierwszych 8 tygodni począwszy od złożenia takiego wniosku o usunięcie w firmie Aeria Games. Ten czas blokady ułatwia Aeria Games reaktywowanie konta w razie złożenia wniosku o usunięcie danych przez nieupoważnione osoby trzecie (np. w razie kradzieży konta). Po upływie wspomnianego okresu 8 tygodni dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte.

Powyższe obowiązuje również wtedy, kiedy użytkownik składa zwykłe wypowiedzenie umowy o użytkowanie, zawartej z Aeria Games, i z tego powodu jego dane zostaną usunięte, albo kiedy Aeria Games wypowie umowę o użytkowanie, zawartą z użytkownikiem (np. w przypadku podania przez użytkownika nieprawidłowych danych lub wyboru zakazanej nazwy użytkownika, patrz w tym zakresie § 5.11 [link] lub § 7.1 niniejszych warunków umownych [link]).

14.4 Charaktery w grze („games character”) nie podlegają usunięciu, ponieważ współdziałają one z charakterami innych użytkowników i ich usunięcie mogłoby prowadzić do błędów lub przekłamań w przebiegu gry. Użytkownik jest zobowiązany do tworzenia charakterów w grze o nazwie, która nie może wskazywać na jego tożsamość lub prawdziwe imię i nazwisko.

§ 15 Zmiany zasad użytkowania

15.1 Aeria Games zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia niniejszych zasad użytkowania w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłym okresie, o ile wydaje się to konieczne i nie będzie wbrew dobrej wierze krzywdzące dla użytkowników. Zmiana może być konieczna zwłaszcza w przypadku konieczności dopasowania do zmian stanu prawnego. Również aktualnie wydane decyzje sądu są uznawane za zmianę stanu prawnego. Zmiany i dalszy rozwój gier mogą również powodować konieczność modyfikacji i uzupełnienia niniejszych zasad użytkowania.

15.2 Zmianę lub uzupełnienie należy podać odpowiednio do wiadomości w formie tekstowej co najmniej sześć tygodni przez wejściem w życie. Z reguły następuje wskazanie korekty zasad użytkowania poprzez podanie do wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na stronie internetowej gier lub w samych grach, w każdym razie podczas kolejnego logowania użytkownika na swoje konto.

15.3 Użytkownik jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu na zmianę lub uzupełnienie w ciągu sześciu tygodni od jej opublikowania i możliwego powiadomienia przez Aeria Games. W przypadku terminowego złożenia sprzeciwu obie strony są uprawnione do złożenia wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z zasadami wypowiedzenia niniejszej umowy. Pozostałe prawa do wypowiedzenia pozostają nienaruszone. Jeżeli użytkownik nie złoży sprzeciwu w regulaminowym okresie lub w dalszym ciągu będzie korzystał z usług, uznaje się zmianę lub uzupełnienie za przyjęte i stają się ono tym samym częścią umowy.

15.4 W zawiadomieniu o zmianach zasad użytkowania Aeria Games wskaże użytkownikowi możliwość złożenia sprzeciwu i wypowiedzenia, terminy i skutki prawne, w szczególności w przypadku zaniechania skorzystania z prawa do złożenia sprzeciwu.

§ 16 Postanowienia końcowe

16.1 Jeżeli jedna ze stron umowy opóźnia, wyrzeka się lub zaniecha korzystania z uprawnień w ramach niniejszych zasad użytkowania lub gwarantuje drugiej stronie określone terminy, nie narusza to istoty danego uprawnienia.

16.2 Użytkownicy nie są uprawnieni do przenoszenia praw na osoby trzecie, wynikających ze stosunku umownego. Przeciwne postanowienie może obowiązywać wyłącznie po wcześniejszej pisemnej zgodzie ze strony Aeria Games. Aeria Games jest uprawniona do przenoszenia praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, na osoby trzecie. W przypadku tego rodzaju przeniesienia użytkownik ma możliwość złożenia wypowiedzenia korzystania z gier ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik otrzyma w takim przypadku zwrot kosztów wirtualnej waluty, jaką posiada na swoim koncie.

16.3 W przypadku ewentualnego wniesienia powództwa przez użytkownika będzie ono rozpatrywane przez sąd niemiecki lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania użytkownika.

16.4 Względem umów zawartych w oparciu o niniejsze zasady użytkowania oraz powiązanych z nimi roszczeń obowiązują wyłącznie przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem jednolitej Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

16.5 Bezskuteczność obecna lub przyszła poszczególnych postanowień niniejszych zasad użytkowania nie narusza skuteczności pozostałych postanowień.

16.6 Zmiany i uzupełnienia umowy o użytkowanie oraz dodatkowe postanowienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy również zmiany samego wymogu formy pisemnej. Forma pisemna nie obowiązuje przy zmianach niniejszych zasad użytkowania.

Berlin, dnia 7 lipca 2014 r.

Oferta: Aeria Games Europe GmbH